TAG ความขัดแย้งทางการเมือง
Lorem ipsum dolor sit amet.

ความขัดแย้งทางการเมือง

ภาษาของความรุนแรง ชายขอบของความเงียบงัน

ในช่วงทำข่าวที่สามจังหวัดภาคใต้ใหม่ๆ ผู้เขียนเคยไปที่หมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดนราธิวาสเพื่อจะสัมภาษณ์ภรรยาของคนที่โดนอุ้มหายไป

นวลน้อย ธรรมเสถียร
ความขัดแย้งทางการเมือง

2564 ยังไร้สัญญาณประนีประนอม

หลายประเทศติดกับดักของความขัดแย้งแบ่งขั้วรุนแรง (Deep polarization) ประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้น และเมื่อประเทศใดก็ตามเข้าสู่กับดักของความขัดแย้งชนิดนี้ นักวิจัยสรุปว่าจะหาทางออกจากกับดักนี้ได้ค่อนข้างยาก

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ