Columnist

ฐานันดรที่สาม

ชาติอันประกอบขึ้นด้วยกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนอย่างฐานันดรที่สามในฐานะที่เป็นทุกสิ่งอย่างของชาติ เพียงแต่ว่าถูกพันธนาการด้วยโซ่ล่ามจากชนชั้นอภิสิทธิ์ “ หากตัดชนชั้นอภิสิทธิ์ออกไป ชาติก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลดน้อยถอยลง แต่กลับเป็นอะไรที่มากขึ้น”

ฟาห์เรนน์ นิยมเดชา

กลายเป็น ‘นายู’

ฟาห์เรนน์ นิยมเดชา เขียนถึงหนังสือ “กลายเป็นมลายู” ของศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ ในวันที่รัฐไทยพยายามผูกขาดความเป็นหนึ่งไว้ที่เพียงคำว่า “ไทย”

ฟาห์เรนน์ นิยมเดชา
ฟาห์เรนน์ นิยมเดชา

BEING YOUNG IN THE RED ZONE

BEING YOUNG IN THE RED ZONE เป็นหนังสือที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดเสียง ของผู้ที่ซึ่งไร้สิทธิ์ไร้เสียง ในเยาวชนสามจังหวัดชายแดนใต้

ฟาห์เรนน์ นิยมเดชา
ฟาห์เรนน์ นิยมเดชา

มินามาตะ พิษอุตสาหกรรมที่แลกมาด้วยชีวิต

มินามาตะถูกบันทึกให้เป็นการต่อสู้ของชาวบ้านคนธรรมดา ที่สุดทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นต้องออกกฎหมายใหม่เพื่อควบคุมขั้นตอนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม แต่นั่นก็ไม่ทันการกับชีวิตหลายชีวิตที่ต้องสังเวย

ฟาห์เรนน์ นิยมเดชา