CATEGORY Environment
Lorem ipsum dolor sit amet.

Environment

ไม่แตะทุนใหญ่ตัวการ PM 2.5 ‘เราก็ไม่รอดกันหมด’

Reading Time: 3 minutes รัฐเห็นอะไรสำคัญและเร่งด่วนไปกว่าชีวิตของคนในประเทศ?แก้ปัญหา PM 2.5 ที่ปลายเหตุไม่เคยได้ผล ทำไมไม่แก้ที่ต้นตอ? ไม่อยากตายผ่อนส่งเพราะมลพิษทางอากาศ เราทำอะไรได้บ้างในฐานะพลเมือง?

อโนมา สอนบาลี
Environment

เหลือไว้เพียง…โหลยาดอง โนนหนองลาด(หลัง)น้ำลด ชีวิตคนกำลังหดหาย

Reading Time: 4 minutes ในน้ำมีปลา แต่ในนายังมองไม่เห็นรัฐ มากกว่าความเสียหายต่อที่นา บ้านทรงสูง และส่งผลตรงถึงรายได้ของชุมชนอย่างเกษตรกรรมและวิสาหกิจชุมชน คือชาวบ้านเริ่มทยอยกันโยกย้ายออกจากหมู่บ้านเพื่อหนีน้ำ นิเวศวัฒนธรรมของชุมชนชนบทในจังหวัดขอนแก่นกำลังจะหายไป เพราะภัยพิบัติจากธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้หรือรัฐไม่ได้ควบคุม

นทธร เกตุชู