De/Code คือใคร - Decode

WHO WE ARE
WHAT WE ARE WORKING ON

De/Code คือใคร

Reading Time: < 1 minute

-Crack & Craft for Future Generation-

สื่อออนไลน์ของพลเมืองแห่งอนาคตที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง เป็นส่วนหนึ่งของการหาทางออกของสังคมด้วยงานคราฟท์ทีคัดเลือกประเด็นอย่างพิถีพิถัน ใส่ใจในบทสนทนา ความจริงและตั้งคําถามที่ท้าทาย เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่การลงมือคราฟท์สังคมไปด้วยกัน