รัฐ/สังคม สวัสดิการ - Decode
Reading Time: < 1 minute

ในโลกนี้ประเทศไหนบ้างที่มีสวัสดิการดี ๆ แน่นอนประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ประชากรจ่ายภาษีในอัตราที่สูงเพื่อให้รัฐทำหน้าที่บริหารจัดการสวัสดิการตลอดช่วงชีวิต
ส่วนในสหรัฐอเมริกาเป็นระบบสังคมสวัสดิการ รัฐเลือกทำสวัสดิการบางประเภท บางประเภทวางระบบให้เอกชนเข้ามาดูแล แบบนี้เรียกว่ารัฐอำนวยความสะดวกจัดระบบให้เอกชนเข้ามาร่วมสร้างสวัสดิการ
“เวลาผมฟังเรื่องคนเรียกร้องเรื่องรับสวัสดิการ ผมเห็นด้วยนะ แต่ …” ต้องแก้ 3 ป. ก่อน 1.ปฏิรูประบบราชการ 2.ปฏิรูปภาษี และ 3.เปลี่ยนโครงสร้างรายได้ ทั้งหมดนี้คุณอาเจิมศักดิ๋ บอกว่า ต้องทำพร้อมกันแยกกันทำไม่ได้