Reading Time: < 1 minute

‘City Journey’ เดินปลุกกรุง Project ล่าสุดของ Decode.plus ชวนคนรุ่นใหม่/รุ่นใหญ่มาวอล์ค( Walk)วล็อก(Vlog) ปัญหาในกรุงเทพ และความต้องการของคน(อยู่)กรุงจริงๆไม่อิงทะเบียนบ้าน ในจังหวะเวลาของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นับเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าฯ ครั้งแรกในรอบ 9 ปีที่มีผู้สมัครมากถึง 31 คน แต่เมื่อพูดถึงกรุงเทพมหานครในเวลานี้เรากำลังพูดถึงกรุงเทพฯที่เป็นมากกว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  แต่คือเมืองที่ประกอบด้วยผู้คนที่หลากหลาย และมีเครือข่ายทางสังคมและสถาบันทางเศรษฐกิจมากมาย มากไปกว่านั้นการขยายตัวของเมืองยังมีความสัมพันธ์กับความเหลื่อมล้ำอย่างแนบแน่น เพราะมีลักษณะของการเป็นเมือง ‘โตเดี่ยว’ โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีการกระจุกตัวด้านการพัฒนาอย่างสูงเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ นอกจากเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแล้ว กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรม และยิ่งมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นทั้งในแง่สถานการณ์ ประเด็นทางสังคม และประชากร แม้จะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 4 ล้านคน แต่กรุงเทพมีประชากรแฝงอีกหลายล้านคนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง แต่อยากเห็นกรุงเทพที่ดีกว่าเดิม

มาร่วมออกเดิน(เมือง) ค้นหาความต้องการของผู้คนในเมืองที่เราไม่ค่อยได้ยินมากนัก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการหาทางออกของสังคมที่เริ่มจากบทสนทนา ความจริง และตั้งคําถามท้าทาย สู่การลงมือคราฟท์สังคมไปด้วยกัน สนใจ ดาวน์โหลดใบสมัคร  https://dlink.me/tWpes

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2565 ส่งมาได้ที่ decode.tpbs@gmail.com ตั้งชื่อเรื่อง “สมัคร ‘City Journey’ เดินปลุกกรุง” ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์ในการอบรม ‘City Journey’ เดินปลุกกรุง ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565

1.คุณสมบัติสมัคร

1.1 สมัครเป็นทีม ทีมละ 2-3คน โดยคัดเลือกจากใบสมัครและความสนใจในประเด็นทางสังคมของกรุงเทพฯ

1.2 สามารถเข้าร่วมอบรมทักษะร่วมกับDecode สำนักเครือข่าย และการมีส่วนร่วมสาธารณะ

1.3  มีอุปกรณ์ในการถ่ายเบื้องต้น เช่น กล้องมือถือ หรือกล้องระบบ HD  ฯลฯ

1.4 มีเจตจำนงที่จะสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวทางสังคมและเปิดใจพัฒนาศักยภาพร่วมกับผู้อื่นโดยจะต้องเข้าร่วมในกระบวนการอย่างครบขั้นตอน

1.5 สามารถลงพื้นที่ถ่ายทำ/เก็บข้อมูลและดำเนินการตามกำหนดเวลาที่วางไว้ร่วมกันครบทุกขั้นตอน เพื่อให้ชิ้นงานเสร็จสิ้นสามารถเผยแพร่ได้จริง

2.ขั้นตอนการสมัครและส่งผลงาน

2.1 กรอกใบสมัครครบถ้วน

2.2 ผู้สนใจร่วมโครงการฯ แสดงถึงความพร้อมด้านข้อมูลและอุปกรณ์ในการร่วมฝึกอบรม  

  • กรอกใบสมัคร  ส่งมาที่อีเมล์ decode.tpbs@gmail.com  ตั้งชื่อเรื่อง “สมัคร ‘City Journey’ เดินปลุกกรุง” ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์ในการอบรม ‘City Journey’ เดินปลุกกรุง ในวันที่ 7-8 พ.ค.2565
    • ประกาศผลวันที่ 3 พ.ค.2565
    • ผู้ได้รับการคัดเลือกยืนยันสิทธิภายในวันที่ 5 พ.ค.2565
    • ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้เข้าร่วม Workshop: ‘City Journey’ เดินปลุกกรุง

2.3 การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ถือเป็นที่สิ้นสุด

3. ความร่วมมือระหว่างสำนักฯ กับผู้ร่วมโครงการ

3.1 สำนักเครือข่าย และการมีส่วนร่วมสาธารณะจัดหาวิทยากรและออกแบบกระบวนการฝึกอบรมและวางแผนเพื่อการผลิตงานจริงตามเวลาที่กำหนด

3.2 ในการอบรมฯและพัฒนาประเด็นร่วมกัน  ผู้ร่วมอบรมจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาประเด็นในการสื่อสาร ตามหมวดที่กำหนดเป็นข้อบังคับของ  ส.ส.ท.

3.3 สำนักเครือข่าย และการมีส่วนร่วมสาธารณะ ดูแลด้านที่พัก อาหารและค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติ  

3.4 ผู้ร่วมโครงการฯ ดูแลตนเองในการเดินทางมาฝึกอบรม ‘City Journey’ เดินปลุกกรุง

3.5 ข้อมูล/เนื้อหา/ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วตามขั้นตอนของการอบรมเชิงปฏิบัติการและผ่านการพิจารณาถึงความเหมาะสมจะได้รับการเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆของ Thai PBS

ไทม์ไลน์ ‘City Journey’ เดินปลุกกรุง
19 เม.ย.- 30 เม.ย.2565ประกาศรับสมัคร
3 พ.ค.2565ประกาศผล
5 พ.ค.2565ผู้ได้รับการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์
7-8 พ.ค.2565อบรม‘City Journey’ เดินปลุกกรุง  
8 พ.ค.2565นำเสนอผลงาน วอล์ค( Walk) วล็อก(Vlog)
ปัญหาในกรุงเทพ และความต้องการของคน(อยู่)กรุง
15 พ.ค.2565สิ้นสุดการปรับแก้ไขงาน