- Decode

Reading Time: < 1 minute

ทีมเราต้องการเพื่อนร่วมทีม ตำแหน่ง Graphic Designer 1 คนถ้วน ไม่จำเป็นต้องจบตรงสาย ขอแค่มีฝีมือและใจอยากร่วมงานกัน

ส่ง Resume & Portfolio มาที่ Email : decode.tpbs@gmail.com

โดยระบุ Subject ว่า “สมัครงานตำแหน่ง – Graphic Designer ”

1.เช็กคุณสมบัติก่อนมาจอยกัน

  • วุฒิการศึกษาไม่สำคัญ เท่าความสามารถและใจ
  • มีทักษะออกแบบและทำงานกราฟิกสำหรับออนไลน์
  • ถนัดทั้งโปรแกรม Photoshop และ Ai
  • ตาลุกวาว ไอเดียทะลุจอกับประเด็นทางสังคม
  • เอนจอยกับการทำงานเป็นทีม
  • มีความสนใจ ชอบรู้จักงานการสื่อสารใหม่ ๆ ด้านงานออกแบบ Graphic และการเล่าเรื่องใน social media

คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

(3) สามารถทำงานให้แก่ ส.ส.ท.ได้เต็มเวลา

(4) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของ ส.ส.ท.รวมทั้งเหมาะสมกับงาน

(5) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น

(6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

(7) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ (ไม่เป็นผู้ป่วย ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)

(9) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค การเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(10) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับ ส.ส.ท. หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ ส.ส.ท.

(11) ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปีในวันที่ได้รับการจ้าง เป็นพนักงาน ส.ส.ท.เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

(12) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นใด เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติงาน

(13) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สิน เพิ่มขึ้นผิดปกติ

(14) ไม่เป็นผู้บกพร่องในจริยธรรมวิชาชีพ

2.หน้าที่ความรับผิดชอบ

ออกแบบงานกราฟิกสำหรับช่องทางออนไลน์ของทีม (หากมีความสามารถทำ Motion Graphic จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

3.สัญญาจ้างงาน

ลูกจ้างโครงการ (ทำงานประจำ) มีประกันอุบัติเหตุ

4.ขั้นตอนการรับสมัคร

4.1 วันนี้-28 พ.ย.2566 เปิดรับ Resume & Portfolio

4.2 วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ทางอีเมลของผู้สมัคร เพื่อเข้าสู่รอบสัมภาษณ์

4.3 วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อร่วมทีมกับเรา

4.4 มกราคม 2567 เริ่มงานใหม่ไปด้วยกัน

5.การพิจารณาคัดเลือก

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกถือเป็นสิ้นสุด ดังนี้
5.1 การวิเคราะห์คุณสมบัติเบื้องต้นจากประวัติ คุณสมบัติและผลงานประกอบ
5.2 พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามเงื่อนไขและแนวปฏิบัติที่
ส.ส.ท. กำหนด

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม