Climate Disaster Archives - Decode

TAG Climate Disaster
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

51,000 ล้านตันต้องใช้หูฟัง

Reading Time: 2 minutes โลกเราไม่ได้ขาดแคลนเศรษฐีที่คิดการใหญ่ที่เที่ยวบอกชาวบ้านว่าควรทำอะไร หรือพวกที่คิดว่าเทคโนโลยีจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง แม้แต่เกสต์ที่เป็นคนรวยคนหนึ่งที่บ้าเทคโนโลยี และมองหาเทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาแทบทุกเรื่อง แต่พอเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เขาย่อมรู้ดีว่านวัตรกรรมไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะแก้ปัญหา

Climate Disaster

51,000 ล้านตันต้องใช้หูฟัง

Reading Time: 2 minutes โลกเราไม่ได้ขาดแคลนเศรษฐีที่คิดการใหญ่ที่เที่ยวบอกชาวบ้านว่าควรทำอะไร หรือพวกที่คิดว่าเทคโนโลยีจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง แม้แต่เกสต์ที่เป็นคนรวยคนหนึ่งที่บ้าเทคโนโลยี และมองหาเทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาแทบทุกเรื่อง แต่พอเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เขาย่อมรู้ดีว่านวัตรกรรมไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะแก้ปัญหา

ภัทราภรณ์ ศรีทองแท้