TAG ความฝัน
Lorem ipsum dolor sit amet.

ความฝัน

‘จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน’ ความหวัง ความฝัน ของ ‘ป๋วย อึ๊งภากรณ์’

เพียงแค่อ่านข้อเขียนเพียงบางช่วงคุณจะเห็นภาพสังคมในอุดมคติ สังคมที่สิทธิขั้นพื้นฐานของการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมควรจะได้ เป็นโลกที่เราจะมีโอกาสได้เห็นชีวิตชายชราคนนั้นได้รับสวัสดิการจากสังคมและรัฐอย่างเป็นธรรมทั้งในฐานะพลเมืองของรัฐ หรือในฐานะคนธรรมดา

พลอยธิดา เกตุแก้ว