TAG เสรีภาพประชาชน
Lorem ipsum dolor sit amet.

เสรีภาพประชาชน

ความจริงไม่ได้น่ากลัว ปิดปากสื่อคือความสูญเปล่า ตัดขาดชีวิตประชาชน

ห้ามสื่อไม่ให้พูดความจริงที่ไม่ว่าจะน่ากลัวหรือไม่น่ากลัว ก็เท่ากับตัดขาดช่องทางในการช่วยเหลือชีวิตประชาชน แบบนี้ดูไร้ซึ่งหัวใจความเป็นมนุษย์

อติรุจ ดือเระ