TAG สุนทรียศาสตร์
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

สุนทรียศาสตร์ และรัฐสวัสดิการ: แด่ ถนอม ชาภักดี

Reading Time: < 1 minute ว่าด้วย “ความงาม” สิ่งที่อาจารย์บรรยายในวันนั้นสำคัญกับผมมาก และมันมีความเกี่ยวพันกับเรื่องรัฐสวัสดิการ ความเสมอภาค ความเท่าเทียมในมิติต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง

สุนทรียศาสตร์

สุนทรียศาสตร์ และรัฐสวัสดิการ: แด่ ถนอม ชาภักดี

Reading Time: < 1 minute ว่าด้วย “ความงาม” สิ่งที่อาจารย์บรรยายในวันนั้นสำคัญกับผมมาก และมันมีความเกี่ยวพันกับเรื่องรัฐสวัสดิการ ความเสมอภาค ความเท่าเทียมในมิติต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี