TAG ล้างหนี้กยศ
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

บทสรุป พ.ร.บ.กยศ.ที่ถูกลดเพดานโดยวุฒิสภาแต่งตั้ง

ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ชอบหรือไม่ชอบพรรคภูมิใจไทย แต่กฎหมายฉบับนี้ได้ถูก ‘ผ่าน’ โดยสภาผู้แทนราษฎรถึงสามวาระ มีการถกเถียงในระดับกรรมาธิการไปเรียบร้อย แม้จะไม่ได้เป็นกฎหมายฉบับที่ก้าวหน้าที่สุด แต่ก็สะท้อนปัญหาที่สะสมมา

ล้างหนี้กยศ

บทสรุป พ.ร.บ.กยศ.ที่ถูกลดเพดานโดยวุฒิสภาแต่งตั้ง

ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ชอบหรือไม่ชอบพรรคภูมิใจไทย แต่กฎหมายฉบับนี้ได้ถูก ‘ผ่าน’ โดยสภาผู้แทนราษฎรถึงสามวาระ มีการถกเถียงในระดับกรรมาธิการไปเรียบร้อย แม้จะไม่ได้เป็นกฎหมายฉบับที่ก้าวหน้าที่สุด แต่ก็สะท้อนปัญหาที่สะสมมา

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
ล้างหนี้กยศ

#ล้างหนี้กยศ: เพราะสิทธิที่ไม่แฟร์ตั้งแต่ต้น การลงทุนการศึกษาจึงควรเป็นที่รัฐหรือเรา?

#ล้างหนี้กยศ เปิดพื้นที่ถกเถียงถึงสิทธิทางการศึกษา และมุมมองต่อการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนได้หลากหลายอีกครั้ง แต่ในมุมมองครั้งนี้แตกต่างออกไป ไม่ใช่การพูดถึงคุณภาพการศึกษา ไม่ใช่การพูดถึงการปฏิรูปการศึกษา แต่กลับไปยังประเด็นพื้นฐานว่า แล้วการศึกษา คือ หน้าที่และสิทธิที่ใครควรจะต้องรับผิดชอบ ระหว่างรัฐหรือเรา

กัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์