Interview

ตายอย่าง New Normal คุยกับดุจดาว วัฒนปกรณ์ เพราะการฆ่าตัวตายไม่ใช่สถิติและเป็นเพียงแค่…

ระลอกข่าวการฆ่าตัวตายของเพื่อนร่วมสังคมมีให้เห็น และชวนหดหู่ใจหลายครั้งในช่วงปีที่ผ่านมา หน้าสื่อหนังสือพิมพ์ เลื่อนไถหน้าฟีดเฟซบุ๊ก หรือเสียงผู้ประกาศจากโทรทัศน์บอกข่าวการจบชีวิตด้วยตัวเองของคนหนึ่งคน หรือหนึ่งครอบครัวจากความเครียด พิษเศรษฐกิจ โรคซึมเศร้า หรือปัญหาส่วนตัวที่รัฐแถลง