greasycafe Archives - Decode

TAG greasycafe
Lorem ipsum dolor sit amet.

Young Spirit

ผลิบาน, แล้วเลือนหาย

Reading Time: < 1 minute ดั่งดอกซากุระที่สวยงามเฉิดฉายพรั่งพรายสะท้านตาเพียงใด ในที่สุดก็ต้องยอมร่วงโรยปล่อยวาง เมื่อกฎเกณฑ์ของเวลาเดินทางมาถึง 

greasycafe

ผลิบาน, แล้วเลือนหาย

Reading Time: < 1 minute ดั่งดอกซากุระที่สวยงามเฉิดฉายพรั่งพรายสะท้านตาเพียงใด ในที่สุดก็ต้องยอมร่วงโรยปล่อยวาง เมื่อกฎเกณฑ์ของเวลาเดินทางมาถึง 

อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร