TAG แรงงานดิจิทัล
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

อนาคตของงานยังมี “คนงาน” อยู่ในสมการ ?

แกะรอย “อนาคตของงาน” จ้างงานอย่างไรให้คนงานมีส่วนร่วม และนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยมีความเที่ยงธรรมมากได้อย่างไรบ้าง

แรงงานดิจิทัล

อนาคตของงานยังมี “คนงาน” อยู่ในสมการ ?

แกะรอย “อนาคตของงาน” จ้างงานอย่างไรให้คนงานมีส่วนร่วม และนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยมีความเที่ยงธรรมมากได้อย่างไรบ้าง

ดร.เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร
แรงงานดิจิทัล

รู้จักแรงงานดิจิทัล: ฟรีแลนซ์และกรรมกรแพลตฟอร์ม งานออฟไลน์สู่ออนไลน์ ความอิสระที่ไม่อิสระ

พัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลมีผลทำให้ตลาดการจ้างงานส่วนหนึ่งกลายเป็นตลาดออนไลน์ ขณะที่ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างงานแบบเก่าบนโลกออฟไลน์และการกำกับดูแลจากรัฐแบบเดิมๆ ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ใหม่ๆ จากการจ้างงานที่เชื่อมต่อโลกออฟไลน์กับออนไลน์ได้

สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม