TAG แม่บ้านเดลิเวอรี่
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

พร 3 ข้อของแม่บ้านดีลิเวอรี่

“แม่บ้านเดลิเวอรี่” พวกเธอคือยักษ์ในตะเกียงวิเศษ กับพรสามข้อเรื่องสวัสดิการของตัวเอง แรงงานแพลตฟอร์ม (platform labor) เป็นแรงงานกลุ่มที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยและขณะที่เกิดการว่างงานหรือการทำงานต่ำกว่าระดับ (underemployment) สูงเช่นในปัจจุบัน

แม่บ้านเดลิเวอรี่

พร 3 ข้อของแม่บ้านดีลิเวอรี่

“แม่บ้านเดลิเวอรี่” พวกเธอคือยักษ์ในตะเกียงวิเศษ กับพรสามข้อเรื่องสวัสดิการของตัวเอง แรงงานแพลตฟอร์ม (platform labor) เป็นแรงงานกลุ่มที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยและขณะที่เกิดการว่างงานหรือการทำงานต่ำกว่าระดับ (underemployment) สูงเช่นในปัจจุบัน

ดร.เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร