TAG อว.
Lorem ipsum dolor sit amet.

Interview

สู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้น เรื่องราววิทยาศาสตร์ในประเทศที่การประกาศทะยานสู่ดวงจันทร์นั้นน่าชวนหัว

วิทยาศาสตร์ไทยจะดีได้ ไม่ใช่แค่การปฏิรูปภายในวงการเท่านั้น แต่การปฏิรูปการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยก็เป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปด้วยกัน

อว.

สู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้น เรื่องราววิทยาศาสตร์ในประเทศที่การประกาศทะยานสู่ดวงจันทร์นั้นน่าชวนหัว

วิทยาศาสตร์ไทยจะดีได้ ไม่ใช่แค่การปฏิรูปภายในวงการเท่านั้น แต่การปฏิรูปการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยก็เป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปด้วยกัน

ปิยวัฒน์ สีแตงสุก