TAG อนาคตแรงงาน
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

อนาคตของงานยังมี “คนงาน” อยู่ในสมการ ?

แกะรอย “อนาคตของงาน” จ้างงานอย่างไรให้คนงานมีส่วนร่วม และนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยมีความเที่ยงธรรมมากได้อย่างไรบ้าง

อนาคตแรงงาน

อนาคตของงานยังมี “คนงาน” อยู่ในสมการ ?

แกะรอย “อนาคตของงาน” จ้างงานอย่างไรให้คนงานมีส่วนร่วม และนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยมีความเที่ยงธรรมมากได้อย่างไรบ้าง

ดร.เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร