TAG วสันต์ เหลืองประภัสร์
Lorem ipsum dolor sit amet.

Story

รัฐราชการพันลึก ทับซ้อนซ่อนเงื่อน(ไข)ว่าด้วยเรื่องการจ้างงานแบบภาครัฐไทย

Decode ชวน ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาย้อนที่มาของระบบการจ้างงานข้าราชการและปัญหาการจ้างงานแบบกึ่งราชการ ไปจนถึงถอดรหัสเงื่อนไขในการปฏิรูประบบราชการไทยว่าทำไมแม้เราจะมีความพยายามปฏิรูประบบนี้แค่ไหนแต่ยังไงก็ไม่สำเร็จสักที ปิดท้ายด้วยการเสนอหนทางปฏิรูปราชการที่สามารถทำได้จริงในระบบที่ขึ้นชื่อได้ว่ามีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงสูงมาก

วสันต์ เหลืองประภัสร์

รัฐราชการพันลึก ทับซ้อนซ่อนเงื่อน(ไข)ว่าด้วยเรื่องการจ้างงานแบบภาครัฐไทย

Decode ชวน ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาย้อนที่มาของระบบการจ้างงานข้าราชการและปัญหาการจ้างงานแบบกึ่งราชการ ไปจนถึงถอดรหัสเงื่อนไขในการปฏิรูประบบราชการไทยว่าทำไมแม้เราจะมีความพยายามปฏิรูประบบนี้แค่ไหนแต่ยังไงก็ไม่สำเร็จสักที ปิดท้ายด้วยการเสนอหนทางปฏิรูปราชการที่สามารถทำได้จริงในระบบที่ขึ้นชื่อได้ว่ามีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงสูงมาก

ภาวิณี คงฤทธิ์