TAG รัตนโกสินทร์
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

รัตนโกสินทร์แห่งชีวิต

ไม่มีที่ไหนในโลกเสมอเสมือนกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯเป็นทั้งเมืองศักดิ์สิทธ์และเมืองบาป เป็นเมืองหลวงของศิลปะวัฒนธรรมและที่สุดของความไร้รสนิยม ทั้งรโหฐานและคับแคบ ฟุ้งเฟ้อและกระเหม็ดกระแหม่ อิสระเสรีและจำกัด ทะเยอทะยานและสิ้นหวัง เจิดจ้าและซอมซ่อ

รัตนโกสินทร์

รัตนโกสินทร์แห่งชีวิต

ไม่มีที่ไหนในโลกเสมอเสมือนกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯเป็นทั้งเมืองศักดิ์สิทธ์และเมืองบาป เป็นเมืองหลวงของศิลปะวัฒนธรรมและที่สุดของความไร้รสนิยม ทั้งรโหฐานและคับแคบ ฟุ้งเฟ้อและกระเหม็ดกระแหม่ อิสระเสรีและจำกัด ทะเยอทะยานและสิ้นหวัง เจิดจ้าและซอมซ่อ

วีรพร นิติประภา