TAG ระบบเลือกตั้งแบบผสม
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

ระบบเลือกตั้ง: ความรู้พื้นฐานฉบับประชาชน (ตอนที่ 2)

ประเด็นการถกเถียงอันร้อนแรงเกี่ยวกับสูตรการหาร 100, 500 ในห้วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันในสังคมการเมืองไทย แท้ที่จริงแล้วก็คือ การถกเถียงกันถึงระบบเลือกตั้งแบบผสมนั่นเอง น่าเสียดายว่าการถกเถียงนั้นไม่ได้เริ่มต้นจากหลักการที่มาที่ไปของระบบเลือกตั้งแบบนี้ แต่ไปถกเถียงกันที่สูตรการคำนวณคะแนนเป็นหลัก

ระบบเลือกตั้งแบบผสม

ระบบเลือกตั้ง: ความรู้พื้นฐานฉบับประชาชน (ตอนที่ 2)

ประเด็นการถกเถียงอันร้อนแรงเกี่ยวกับสูตรการหาร 100, 500 ในห้วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันในสังคมการเมืองไทย แท้ที่จริงแล้วก็คือ การถกเถียงกันถึงระบบเลือกตั้งแบบผสมนั่นเอง น่าเสียดายว่าการถกเถียงนั้นไม่ได้เริ่มต้นจากหลักการที่มาที่ไปของระบบเลือกตั้งแบบนี้ แต่ไปถกเถียงกันที่สูตรการคำนวณคะแนนเป็นหลัก

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ