TAG ภาษีประชาชน
Lorem ipsum dolor sit amet.

ภาษีประชาชน

ไม่มีประเทศไหนล้มละลายเพราะดูแลประชาชน: จากฟินแลนด์ถึงไทย

ฟินแลนด์ในอดีตก็เหมือนประเทศไทย แรงงานนอกระบบเยอะ คนรายได้น้อย ไม่เข้าถึงการศึกษา

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
ภาษีประชาชน

ศิลปินแห่งชาติโดยภาษีประชาชน

การถอด สุชาติ สวัสดิ์ศรี จึงกลายเป็นสายล่อฟ้าทางการเมืองจากที่ประชุมสภาสู่วงน้ำชา หากว่า ศิลปินยังคงทำหน้าที่สะท้อนสังคม

อติรุจ ดือเระ