TAG ฟินแลนด์
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

ความฝันของผู้คนในประเทศรัฐสวัสดิการ ความเท่าเทียมไม่เคยมากเกินไป

การสร้างสวัสดิการเพื่อประชาชนอย่างถ้วนหน้าในฐานะสิทธิ ไม่เกี่ยวกับงบประมาณหรือทรัพยากร ไม่เกี่ยวกับปลาไม่เกี่ยวกับเบ็ด แต่เกี่ยวกับว่าเราเชื่อว่าคนเท่ากันหรือไม่

ฟินแลนด์

อายุน้อยร้อยล้าน มายาคติที่ทำลายการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ : กรณีศึกษาจากฟินแลนด์

ยิ่งเริ่มทำงานไวอาจไม่ได้ทำให้รวย แต่ทำให้การต่อรองเพื่องานที่มั่นคงน้อยลง

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี