TAG ฟรีแลนซ์
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

เป็นฟรีแลนซ์ จึงเจ็บปวด

ฟรีแลนซ์มักถูก ‘มือที่มองไม่เห็น’ขูดรีดแรงงานจนตายซากแล้วก็ทิ้งไปหาร่างใหม่หรือหากต้นทุนคนเก่าเริ่มสูงขึ้นก็เลือกจ้างเด็กจบใหม่ราคาถูก

ฟรีแลนซ์

เป็นฟรีแลนซ์ จึงเจ็บปวด

ฟรีแลนซ์มักถูก ‘มือที่มองไม่เห็น’ขูดรีดแรงงานจนตายซากแล้วก็ทิ้งไปหาร่างใหม่หรือหากต้นทุนคนเก่าเริ่มสูงขึ้นก็เลือกจ้างเด็กจบใหม่ราคาถูก

จนิสตา อาภาแสงเพชร
ฟรีแลนซ์

ได้ครับพี่ ดีครับผม คงสถานะฟรีแลนซ์โดยสมบูรณ์

การทำอาชีพอิสระเท่ากับการไม่มีสิทธิเข้าถึงการดูแลจากหน่วยงานกลางอย่างนั้นหรือ Decode พาไปสำรวจชีวิตชาวฟรีแลนซ์ รวมถึงหาคำตอบของสมการที่ว่า ฟรีแลนซ์=อิสระ+สวัสดิการของรัฐ เกิดขึ้นได้จริงหรือไม่

สมิตานัน หยงสตาร์