TAG ฟรีแลนซ์
Lorem ipsum dolor sit amet.

Story

ได้ครับพี่ ดีครับผม คงสถานะฟรีแลนซ์โดยสมบูรณ์

การทำอาชีพอิสระเท่ากับการไม่มีสิทธิเข้าถึงการดูแลจากหน่วยงานกลางอย่างนั้นหรือ Decode พาไปสำรวจชีวิตชาวฟรีแลนซ์ รวมถึงหาคำตอบของสมการที่ว่า ฟรีแลนซ์=อิสระ+สวัสดิการของรัฐ เกิดขึ้นได้จริงหรือไม่

ฟรีแลนซ์

ได้ครับพี่ ดีครับผม คงสถานะฟรีแลนซ์โดยสมบูรณ์

การทำอาชีพอิสระเท่ากับการไม่มีสิทธิเข้าถึงการดูแลจากหน่วยงานกลางอย่างนั้นหรือ Decode พาไปสำรวจชีวิตชาวฟรีแลนซ์ รวมถึงหาคำตอบของสมการที่ว่า ฟรีแลนซ์=อิสระ+สวัสดิการของรัฐ เกิดขึ้นได้จริงหรือไม่

สมิตานัน หยงสตาร์