TAG ทางเท้า
Lorem ipsum dolor sit amet.

Interview

มหานคร For All ! ‘นายก็เป็นได้นะ’ เพราะเมืองนี้คนพิการไม่มี มีแต่สภาพแวดล้อมที่พิการ

การออกแบบอารยสถาปัตย์ คือส่วนประกอบของเมืองที่ผู้คนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ และนั่นอาจหมายถึงนิยามหนึ่งของ เมืองที่ดี

ทางเท้า

มหานคร For All ! ‘นายก็เป็นได้นะ’ เพราะเมืองนี้คนพิการไม่มี มีแต่สภาพแวดล้อมที่พิการ

การออกแบบอารยสถาปัตย์ คือส่วนประกอบของเมืองที่ผู้คนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ และนั่นอาจหมายถึงนิยามหนึ่งของ เมืองที่ดี

นทธร เกตุชู