TAG ถ้าการเมืองดี
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

โฉมหน้า 14 ตุลา 2563 การเมืองของการนิยาม ‘การเมืองวัฒนธรรม’ ของคนรุ่นใหม่

เยาวชนคนรุ่นใหม่ในปี 2563 มาพร้อมกับคุณสมบัติ 2 สิ่งที่เด่นชัดคือ การคิดเชิงเชิงวิพากษ์ (critical thinking) และความสนใจต่อประเด็นปัญหาคุณภาพชีวิต พวกเขาไม่ได้คิดเห็นไปในทางเดียวกันหมด แม้แต่คนที่อยู่ในกลุ่มที่เคลื่อนไหวด้วยกัน ก็มีความแตกต่างหลากหลายทางความคิดและถกเถียงกัน

ถ้าการเมืองดี

โฉมหน้า 14 ตุลา 2563 การเมืองของการนิยาม ‘การเมืองวัฒนธรรม’ ของคนรุ่นใหม่

เยาวชนคนรุ่นใหม่ในปี 2563 มาพร้อมกับคุณสมบัติ 2 สิ่งที่เด่นชัดคือ การคิดเชิงเชิงวิพากษ์ (critical thinking) และความสนใจต่อประเด็นปัญหาคุณภาพชีวิต พวกเขาไม่ได้คิดเห็นไปในทางเดียวกันหมด แม้แต่คนที่อยู่ในกลุ่มที่เคลื่อนไหวด้วยกัน ก็มีความแตกต่างหลากหลายทางความคิดและถกเถียงกัน

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ