TAG ค่าจ้าง
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

วรรณกรรมสมมติ ค่าแรงสิของจริง

Reading Time: 2 minutes ตัวละครสมมติในเรื่องยาวเรื่องแรกและจบฉากสุดท้ายด้วยทุ่งข้าวรวงเหลืองสุกถูกทิ้งร้างโดยปราศจาก “แรงงาน” เก็บเกี่ยว ปรากฏในบทสุดท้ายของวรรณกรรมเล่ม 10 บาท “ฤดูใบไม้ผลิจักต้องมาถึง”

ค่าจ้าง

วรรณกรรมสมมติ ค่าแรงสิของจริง

Reading Time: 2 minutes ตัวละครสมมติในเรื่องยาวเรื่องแรกและจบฉากสุดท้ายด้วยทุ่งข้าวรวงเหลืองสุกถูกทิ้งร้างโดยปราศจาก “แรงงาน” เก็บเกี่ยว ปรากฏในบทสุดท้ายของวรรณกรรมเล่ม 10 บาท “ฤดูใบไม้ผลิจักต้องมาถึง”

ภัทราภรณ์ ศรีทองแท้
ค่าจ้าง

ค่าจ้างเท่าเทียมไม่เคยมากเกินไป

Reading Time: < 1 minute ชวนตั้งคำถามในประเด็นพื้นฐานว่าถ้าคนได้รับค่าจ้างและสวัสดิการที่ดีเท่า ๆกันชีวิตจะขาดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์จริงหรือ ? จะเกิดอะไรขึ้นหากมนุษย์ได้รับค่าจ้างและสวัสดิการที่ดีเท่า ๆกัน 

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี