TAG ค่าจ้างเป็นธรรม
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

ค่าจ้างเท่าเทียมไม่เคยมากเกินไป

ชวนตั้งคำถามในประเด็นพื้นฐานว่าถ้าคนได้รับค่าจ้างและสวัสดิการที่ดีเท่า ๆกันชีวิตจะขาดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์จริงหรือ ? จะเกิดอะไรขึ้นหากมนุษย์ได้รับค่าจ้างและสวัสดิการที่ดีเท่า ๆกัน 

ค่าจ้างเป็นธรรม

ค่าจ้างเท่าเทียมไม่เคยมากเกินไป

ชวนตั้งคำถามในประเด็นพื้นฐานว่าถ้าคนได้รับค่าจ้างและสวัสดิการที่ดีเท่า ๆกันชีวิตจะขาดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์จริงหรือ ? จะเกิดอะไรขึ้นหากมนุษย์ได้รับค่าจ้างและสวัสดิการที่ดีเท่า ๆกัน 

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
ค่าจ้างเป็นธรรม

ออกไปจากโมเดลแพลตฟอร์มกระแสหลัก สู่เศรษฐกิจใหม่ที่เป็นธรรม

เพราะเหตุใด สตาร์ทอัพที่กำลังกำหนดความหมายใหม่ให้กับงาน โดยฉีกสัญญาประชาคมของระบบการจ้างงานแบบเดิมนั้น กลับได้รับคำยกย่องจากสังคมและได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุน จนทำให้คุณสมบัติของ “ดิสรัปชั่น” กลายเป็นเกณฑ์ของสตาร์ทอัพที่ดี อาจเป็นเพราะ “ดิสรัปชั่น” ที่เกิดขึ้นนั้น ยังดิสรัปไม่พอ

ดร.เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร