TAG ความเป็นไทย
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

ความอ่อนแอทางภาษาคือความอ่อนแอทางสติปัญญา

หลังพรมแดนทางกายภาพเริ่มไร้ความหมาย และพลโลกคือวิถีใหม่ พื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ประทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของโลกกลับตกอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าสื่อสารแทบไม่รู้เรื่อง 

ความเป็นไทย

ความอ่อนแอทางภาษาคือความอ่อนแอทางสติปัญญา

หลังพรมแดนทางกายภาพเริ่มไร้ความหมาย และพลโลกคือวิถีใหม่ พื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ประทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของโลกกลับตกอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าสื่อสารแทบไม่รู้เรื่อง 

วีรพร นิติประภา