TAG คนหนุ่มสาว
Lorem ipsum dolor sit amet.

คนหนุ่มสาว

Elite capture จับจองครอบงำบ้านหลังเก่า รปห.2557 ฟางเส้นสุดท้ายของการย้าย ‘บ้าน’

ชวนจันจิรา สมบัติพูนศิริ พูดคุยตีความและให้ความหมายใหม่กับปรากฏการณ์ย้ายประเทศที่เป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งของระเบียบการเมืองแบบเก่า

ณฐาภพ สังเกตุ
คนหนุ่มสาว

ถึงชนชั้นปกครอง “พวกเราไม่ได้เป็นปีศาจร้าย” ความเจ็บปวดของคนหนุ่มสาวที่กำลังอกหัก เพราะรัก “รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า”

ปี 2563 เป็นปีที่กระแสรัฐสวัสดิการถูกพูดถึงมากจากแม่สายถึงยะลา จากมหาสารคาม ถึงนครปฐม หลายคนตั้งข้อสังเกตว่ากระแสดังกล่าวจะเลือนหายไปในปี 2564 แต่เป็นที่น่าสนใจมากว่าในช่วงสามเดือนแรกของปีกระแสนี้กลับเพิ่มสูงมากขึ้น และอยู่ในทุกขบวนการ ข้ามช่องว่างระหว่างวัย ข้ามประเด็นเมืองและชนบท ข้ามประเด็นนักวิชาการกับทฤษฎีและประชาชนในพื้นที่ รัฐสวัสดิการกลายเป็นประเด็นที่เชื่อมร้อยผู้คนเข้าไว้ด้วยกันอย่างมาก

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี