TAG ขบวนการนักศึกษา
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

ห้าตุลาฯ ตะวันจะมาเมื่อฟ้าสาง

เรามีชีวิตอยู่กันได้อย่างไร ประหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้น ประหนึ่งไม่มีคนตาย ประหนึ่งคนตายไม่เคยมีชีวิต เป็นที่รัก มีชีวิต จิตใจ ความหลงใหลใฝ่ฝัน

ขบวนการนักศึกษา

ห้าตุลาฯ ตะวันจะมาเมื่อฟ้าสาง

เรามีชีวิตอยู่กันได้อย่างไร ประหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้น ประหนึ่งไม่มีคนตาย ประหนึ่งคนตายไม่เคยมีชีวิต เป็นที่รัก มีชีวิต จิตใจ ความหลงใหลใฝ่ฝัน

วีรพร นิติประภา
ขบวนการนักศึกษา

#มหาลัยมีไว้ทำไม ว่าด้วยเรื่องบทบาท’มหาลัย’ ในการเคลื่อนไหวของนักศึกษา

Decode จึงชวน ผศ. ดร. ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาร่วมถอดรหัสหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในวันที่นักศึกษาลุกมาเคลื่อนไหว โดยเริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์ตัวละครนักศึกษาในขบวนการที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งความคิดตั้งต้นและการสื่อสารที่เลือกใช้ ไปจนถึงร่วมมองหาแนวทางที่มหาวิทยาลัยควรทำเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิและเสรีภาพอย่างแท้จริง

ภาวิณี คงฤทธิ์