TAG การจัดการโรคระบาด
Lorem ipsum dolor sit amet.

การจัดการโรคระบาด

เชื่อผู้นำ ชาติ(ไม่)พ้นภัย: บทเรียนจากบราซิล

บราซิลมีโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุขที่ดี แต่ดูเหมือนสิ่งเดียวที่ประเทศขาดไปคือ รัฐบาลและผู้นำที่ดี

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ