TAG กรุงเทพมหานคร
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

เมืองธรรมดากับผู้ว่า ฯ ของคนธรรมดา

ความรู้และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเมืองกระแสหลักนั้นถูกชี้นำโดยประสบการณ์ของเมืองในประเทศตะวันตก จึงมีลักษณะครอบงำหรือเป็นการสร้างอาณานิคมทางความรู้  หลายเมืองในโลกก็ถูกเรียกว่า เมืองที่กำลังพัฒนา (developing cities) หรือ เมืองในประเทศโลกที่สาม (third world cities) ที่ต้องยอมรับความรู้และเดินตามเมืองที่ ‘พัฒนาแล้ว’ ‘เมืองต้นแบบ’

กรุงเทพมหานคร

เมืองธรรมดากับผู้ว่า ฯ ของคนธรรมดา

ความรู้และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเมืองกระแสหลักนั้นถูกชี้นำโดยประสบการณ์ของเมืองในประเทศตะวันตก จึงมีลักษณะครอบงำหรือเป็นการสร้างอาณานิคมทางความรู้  หลายเมืองในโลกก็ถูกเรียกว่า เมืองที่กำลังพัฒนา (developing cities) หรือ เมืองในประเทศโลกที่สาม (third world cities) ที่ต้องยอมรับความรู้และเดินตามเมืองที่ ‘พัฒนาแล้ว’ ‘เมืองต้นแบบ’

ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา
กรุงเทพมหานคร

“ไร้บ้าน” ไม่เท่ากับ คุณภาพชีวิตพื้นฐานย่ำแย่ ให้การ “อาบน้ำ-ซักผ้า” กิจวัตรสามัญเกิดขึ้นทุกวัน

ค่าเฉลี่ยความพยายามเข้าถึงความสะอาดของ “คนไร้บ้าน” เป็นสถิติที่ไม่ใช่เพียงแค่การบอกให้เห็นถึงความพยายามของพวกเขาบนเงื่อนไขที่กรุงเทพฯ หาห้องน้ำสาธารณะ รวมถึงพื้นที่ซักล้างได้ยากเท่านั้น แต่มันยังบอกว่า พวกเขาเหมือนเราทุกๆ คนที่ต้องการเข้าถึง “ความสะอาด” และมีชีวิตอยู่บนพื้นฐานของสุขอนามัยที่ดี

กัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์
กรุงเทพมหานคร

4om2b0ng – แรปทะลุกรุง! ไรม์จากชีวิตคนไม่มีสิทธิ์(เลือกตั้ง)ในมหานคร

เขาเคยเป็นคนไร้บ้าน / เป็นคนจนเมือง แรงงานหาเช้ากินค่ำ / พ่อของเขาเป็นแรงงานข้ามชาติ / เรื่องราวความทับซ้อนของประชากรแฝงในกทม.

ณฐาภพ สังเกตุ
กรุงเทพมหานคร

มหานครประชาธิปไตย: กรุงเทพฯ ที่ประชาชน (ไม่ใช่ผู้ว่า) เป็นเจ้าของ

แน่นอนว่ามิติการพัฒนาเมืองเหล่านี้ล้วนสำคัญและจำเป็น แต่มิติหนึ่งที่ดูจะขาดหายไปเลยในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งและนโยบายของผู้สมัครทุกคนคือ มิติความเป็นประชาธิปไตยของเมือง หรือการทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองประชาธิปไตย (democratic city)

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
กรุงเทพมหานคร

รับสมัคร นักรีวิวกรุงเทพ[หน้าใหม่]

‘City Journey’ เดินปลุกกรุง Project ล่าสุดของ Decode.plus ชวนคนรุ่นใหม่/รุ่นใหญ่มาวอล์ค( Walk)วล็อก(Vlog) ปัญหาในกรุงเทพ และความต้องการของคน(อยู่)กรุงจริงๆไม่อิงนิยามจากทะเบียนบ้าน

editor