TAG กรองทอง บุญประคอง
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

เก้าอี้ดนตรี: การแข่งขันอันมืดบอด

โลกสมัยใหม่ต้องการอะไร? เมื่อสังคมของเรามันก็เป็นแบบนี้มานานแล้ว…คุณปลอบ ใคร ๆ ก็บอกอย่างนั้น โลกที่มีเก้าอี้มากมายเหลือเกินที่ต้องแย่งชิง

กรองทอง บุญประคอง

เก้าอี้ดนตรี: การแข่งขันอันมืดบอด

โลกสมัยใหม่ต้องการอะไร? เมื่อสังคมของเรามันก็เป็นแบบนี้มานานแล้ว…คุณปลอบ ใคร ๆ ก็บอกอย่างนั้น โลกที่มีเก้าอี้มากมายเหลือเกินที่ต้องแย่งชิง

วีรพร นิติประภา