Columnist

ความฝัน ความสุข ความจริง มองผ่านมุม ‘คนทำงาน’

เธอเรียนรู้และยืนยันได้ว่า ความเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเกิดขึ้นได้ด้วยการต่อสู้ และเธออยากจะชวนคนอ่านทุกคนมาช่วยกันต่อสู้เพื่อ ความฝัน ความสุข และความจริงที่ดีกว่าของสังคมเรา